ONLINE RECRUITMENT SYSTEM FOR ECONOMIC EXPERIMENTS

 
THE EASE OF RECRUITMENT
      
   Etusivu   Kalenteri   Säännöt   Yksityisyyskäytäntö   UKK   
   RekisteröidyKirjaudu               Oikeudellinen huomautusYhteystiedot
Yksityisyyskäytäntö


Tietosuojaseloste 10/2021

EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukainen tietosuojaseloste. Tässä tietosuojailmoituksessa kerrotaan henkilötietojesi käsittelystä ja sinulle kuuluvista oikeuksista rekisteröityessäsi vapaaehtoiseksi ja osallistuessasi PCRClabin päätöksentekokokeisiin ja kyselytutkimuksiin.

1. Osallistujarekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

Taloustieteen laitos, PCRClab
Kauppakorkeakoulu, Rehtorinpellonkatu 3
FI-20014 Turun yliopisto.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot: dpo(at)utu.fi

2. Yhteyshenkilöt osallistujarekisteriä koskevissa asioissa

Tutkijatohtori/Lab Manager, Olli Lappalainen, oljula(at)utu.fi ja pcrclab(at)utu.fi
Osoite: Taloustieteenlaitos, Rehtorinpellonkatu 3, 20014 Turun yliopisto.

PCRClabin tutkimuksista vastuullinen professori: Heikki Kauppi, heikki.kauppi(at)utu.fi
Osoite: Taloustieteenlaitos, Rehtorinpellonkatu 3, 20014 Turun yliopisto.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja kerätään, jotta PCRClab voi ottaa yhteyttä rekisteröityneisiin vapaaehtoisiin liittyen tutkimushankkeisiin ja laboratoriossa tehtävään tutkimustyöhön. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohta 1e eli yleisen edun mukainen tieteellisen tutkimuksen toteuttaminen, Suomen tietosuojalain 4 § 3 kohdan mukaisesti. PCRClab koehenkilörekisteri ei kerää arkaluontoisia henkilötietoja. Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

4. Mitä tietoja käsittelemme?

Osallistujarekisterin sisältämiä henkilötietoja ovat nimi, sukupuoli, äidinkieli, kieliosaaminen (suomi, englanti, ruotsi), sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Taustatietoja ovat opintoihin liittyvät tiedot, kuten yliopisto, koulutus ja pääaine, opintojen alkamisvuosi sekä ammatti. Ilmoittautumis- tai osallistumistietoja ovat tietojenkäsittelyyn annettu lupa ja PCRClabin sääntöjen hyväksyntä, aikaisemmat ilmoittautumiset, aikaisemmat kokeet sekä saapumatta jättämiset ja osallistuja ID. Itse tutkimuksissa kerättyä aineistoa ei yhdistetä koehenkilörekisteriin.

PCRClabissa tehtävissä tutkimuksissa saatetaan kerätä arkaluontoisia henkilötietoja kuten vastaajan poliittisia mielipiteitä tai persoonan itsearviointiin liittyviä tietoja perustuen EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 9 kohtaan 2j. Tällaisessa tapauksessa tutkijalla on vastuu informoida osallistujia arkaluontoisten henkilötietojen keräämisestä ja käsittelystä.

5. Mistä keräämme tiedot?

Henkilötiedot kerätään vastaajalta itseltään.

6. Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Rekisterinpitäjä (PCRClab) siirtää aineistoa tutkimuksen tekoon osallistuville tutkijoille. PCRClabissa tutkimusta tekevät Turun yliopiston tutkijat ja työntekijät sekä muiden yliopistojen vierailevat tutkijat. PCRC laboratoriota koordinoi Turun yliopiston taloustieteen laitos, joka vastaa PCRClabin ja sen tutkimusrekisterin ylläpidosta. Tutkijat, jotka käyttävät PCRClabia, sitoutuvat laboratorion sääntöihin ja Turun yliopiston tietosuojakäytöntöihin.

Tietoja, joiden perusteella vastaaja voi olla tunnistettavissa, käsittelevät ainoastaan PCRClabin tutkijat, eikä niitä luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolisille tahoille.

Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

7. Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?

Tutkimuksissa kerätyt henkilötiedot ovat salassa pidettäviä. Tietokantoihin tallennetut tiedot on suojattu rajatuin käyttövaltuuksin, salasanoin ja palomuurein PCRClabin erillisellä palvelimella. Paperiset kyselylomakkeet säilytetään Turun yliopiston erillisessä lukittavassa tilassa, johon on rajattu pääsy sekä kulunvalvonta.

 • Osallistujarekisterin yksittäisen koehenkilön tietoja ei yhdistetä kokeissa saataviin tuloksiin, tulosten käsittely tapahtuu aina kokonais- ja/tai jakaumatasolla.
 • Yhteys-, tausta- ja ilmoittautumistietoja voivat muokata ainoastaan osallistujarekisteriin käyttöoikeudet saaneet Turun yliopiston toimihenkilöt sekä ilmoittautunut koehenkilö itse omassa profiilissaan.
 • Säilytämme rekisterissä aktiivisten koehenkilöiden tiedot. Epäaktiiviset koehenkilöt poistetaan rekisteristä säännöllisin väliajoin, viimeistään silloin, jos henkilö ei ole osallistunut toimintaan 5 vuoteen.
 • Jos tutkimushanke kerää henkilötietoja perustellusti ja luvalla esim. verkon kautta tehtävien palkkioiden maksua varten, tulee kerätyt henkilötiedot poistetaan, kun ne eivät ole tarpeellisia tutkimuksen toteuttamiseksi, kuitenkin viimeistään kunkin tutkimushankkeen päättyessä.
8. Tutkimusaineistojen keräys

Käyttöoikeus tutkimuksissa kerättyyn tietoon on kyseisen tutkimukseen tekoon osallistuvilla tutkijoilla. Tutkimuksissa kerätyt tieto on lähtökohtaisesti anonyymiä jo keräämisvaiheessa eikä kerättyä aineistoa yhdistetä muihin aineistoihin (mukaan lukien PCRClabin osallistujarekisteri). Jos tutkimus poikkeaa tästä periaatteesta esimerkiksi digitaalisesti tehtävien osallistumismaksujen suorittamisen vuoksi, tutkijan pitää etukäteen informoida osallistujia tästä. Suorat tunnistetiedot ja tunnistamisen mahdollistavat tiedot poistetaan aineistosta heti kun mahdollista. Tutkimuksissa kerättyä aineistoa ei yhdistetä muihin aineistoihin. Jos tutkimus poikkeaa tästä periaatteesta, vaatii se tutkimuseettisen lautakunnan hyväksynnän ja että kaikilta osallistujilta pyydetään tarkasti määritelty erillinen lupa aineistojen yhdistämiseen. Suorat tunnistetiedot ja tunnistamisen mahdollistavat tiedot poistetaan aineistosta heti yhdistämisen jälkeen.

9. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröityneenä?

Tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulle kuuluvat seuraavat oikeudet

 • oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä
 • oikeus saada pääsy tietoihin
 • oikeus oikaista tietoja
 • oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
 • henkilötietojen oikaisua tai käsittelyn rajoittamista koskeva ilmoitusvelvollisuus
 • oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
 • oikeus olla johtumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta

Henkilökohtaiset tiedot ovat nähtävissä ja muutettavissa kirjautumalla ilmoittautumisjärjestelmään PCRCLabin websivuilla.

Tieteellisen tutkimuksen yhteydessä edellä mainituista oikeuksista voidaan tietyissä tapauksissa poiketa lainsäädännön mukaisesti. Poikkeaminen edellyttää tapauskohtaista harkintaa.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Sähköposti: tietosuoja(a)om.fi

10. Kehen voit olla yhteydessä?

Kaikki tätä ilmoitusta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

LISÄKSI

Turun yliopiston PCRClabia sitoo TENKin tutkimuskäytännöt. Sinulla on oikeus tehdä valitus, mikäli koet että kokeen aikana sinusta kerättyjä arkaluonteisia tietoja ei ole pidetty luottamuksellisina. Valitukset tulee osoittaa Turun yliopiston rehtorille. Loukkausepäilyn ilmoituslomake
Mikäli sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä pcrclab@utu.fi.